§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs DOBRA ADOPCJA zwany dalej Konkursem organizowany jest przez firmę APLA Agencja Wydawniczo-Reklamowa wydawcę miesięcznika „Cztery Łapy Kochamy Zwierzaki’’ z siedzibą w Warszawie przy ul. Sieleckiej 52/28 zwaną dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 1.01.2016 do dnia 30.12.2016 r.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z zasadami Konkursu i akceptuje te zasady.

§ 2. Warunki uczestniczenia w Konkursie

 1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem Konkursu, za wyłączeniem:
  1. pracowników oraz członków rodziny pracownika Organizatorów; przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka/ę, zstępnych i rodzeństwo.
  2. osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu
  3. osób małoletnich; osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do czytelników Miesięcznika „Cztery Łapy Kochamy Zwierzaki’’, którzy adoptowali (ze schroniska, z przytuliska, przygarnęli bezpańskie zwierzę) psa lub kota.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest, ze zgodą na zamieszczenie przesłanej fotografii w galerii zdjęć, która:
  1. dostępna będzie dla internautów na stronie www.cztery-lapy.pl
 4. Z chwilą przesłania (poprzez serwis www.cztery-lapy.pl)  Dzieła-fotografii-, na Organizatorów przechodzą autorskie prawa majątkowe do Dzieła-fotografii, w tym prawo do korzystania z Dzieła i rozporządzania nim w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie oraz zwielokrotnianie dowolną techniką,wprowadzenie do pamięci komputera
  2. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem
  3. publiczne wykonanie,wystawienie,wyświetlenie,odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie a także publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób ,aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie.
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzona przez firmę działalnością zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.
 6. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez Uczestnika Konkursu.
 7. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
 8. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz, że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
 9. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mailowy Organizatora [email protected]
 10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego Uczestnik przesłał wiadomość e-mail. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
 11. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza,że:
  1. posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
  2. zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
  3. posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
  4. udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.
 12. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

§ 3. Przebieg Konkursu

 1. Nadsyłanie zgłoszeń konkursowych możliwe jest w terminie 1.01.2016 do dnia 30.12.2016 r.
 2. Zgłoszeń konkursowych należy dokonywać  w serwisie www.cztery-lapy.pl  zgodnie z instrukcją dostępną na stronie: www.cztery-lapy.pl/galeria/instrukcja
 3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać krótką historię adopcji oraz zdjęcie. Podmiotem fotografii powinien być właściciel i adoptowany pupil (pies/kot).
 4. Każdy z autorów może nadesłać 1 zgłoszenie konkursowe.
 5. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone w galerii zdjęć, która:
  1. dostępna będzie dla internautów na stronie www.cztery-lapy.pl
 6. Zgłoszenia konkursowe oceniane będą przez Organizatorów konkursu.

§ 4. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail [email protected]
 3. Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 14 dni roboczych od czasu otrzymania zgłoszenia.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.cztery-lapy.pl
 7. Organizator ustanawia adres korespondencyjny [email protected] dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.