1. W niniejszym regulaminie określa się następujące pojęcia:
  1. serwis” - serwis internetowy działający w domenie http://cztery-lapy.pl
  2. APLA” - właściciel serwisu - APLA Agencja Wydawniczo-Reklamowa z siedzibą w Warszawie 02-776 przy ul. Nowoursynowskiej 153/25
 2. Serwis jest serwisem internetowym prowadzonym przez APLA 
 3. Regulamin dotyczy warunków i zasad korzystania z serwisu cztery-lapy.pl. 
 4. Serwis to strona internetowa miesięcznika dla miłośników wszytskich zwierzaków w którym są zamieszczone artykuły i treści związane z tematem zwierząt. 
 5. Serwis umożliwiaja publikację przez autorów swych zdjęć w ramach organizowanych konkursów.
 6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i ewentualnie zarejestrowania się w serwisie jeśli chce brać udział w naszych konkursach. Rejestracja w serwisie oznacza że użytkownik zapoznał się z regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.
 7. Rejestrując się w serwisie użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach związanych z działaniem serwisu i jego obsługą oraz w celach statystycznych przez APLA zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Wypełniając formularz rejestracji użytkownik jednocześnie oświadcza, że dane, które podał są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane, oraz prawie ich poprawiania żądania usunięcia. APLA może przekazać dane użytkowników forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazuje natomiast innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych użytkowników serwisu. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu wyraża zgodę na wykorzystanie  danych w celach marketingowo – reklamowych (m. in. okresowa wysyłka informacji w formie elektronicznego biuletynu - newslettera).
 8. Za prawidłowe funkcjonowanie serwisu cztery-lapy.pl odpowiada APLA, która dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. APLA zastrzega sobie możliwość zaistnienia przerw w pracy serwisu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 9. APLA nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie. Treści zamieszczane w serwisie publikowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkowników. Zabrania się publikacji zdjęć cudzych, podlegających ochronie praw autorskich. W przypadku plagiatu lub naruszenia własności intelektualnej osób trzecich konto właściciela zostanie zablokowane lub usunięte a treści usunięte.
 10. APLA nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane komentarze. Za komentarze odpowiedzialność ponoszą użytkownicy serwisu. Wszelkie poglądy i opinie są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu.
 11. Użytkownik zamieszczając zdjęcie oświadcza, że udziela APLA nieodpłatnie licencji z prawem udzielania sublicencji  na okres 10 lat na korzystanie z  zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakre/sie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
 12. W przypadku, gdy treści budzą jakąkolwiek wątpliwość pod względem zawartości, prawdomówności, zgodności z obowiązującym prawem mogą zostać odrzucone bądź usunięte przez redakcję serwisu.
 13. Zabronione jest umieszczanie w serwisie, zdjęć i komentarzy o treściach niedozwolonych z punktu widzenia obowiązującego prawa, łamiących powszechnie obowiązujące normy społeczne i obyczajowe oraz zawierające treści niezgodne z Netykietą. W serwisie cztery-lapy.pl  nie będą akceptowane jakiekolwiek treści o charakterze erotycznym/pornograficznym, zawierające treści wulgarne, obraźliwe, związane z przemocą, treści komercyjne/reklamowe czy też naruszające prawa autorskie osób trzecich.
 14. APLA zastrzega sobie możliwość usunięcia zamieszczonego materiału z serwisu cztery-lapy.pl  w przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych ustaleń i zablokowania lub usunięcia konta.
 15. APLA zastrzega sobie prawo ingerencji w treści zamieszczane w serwisie w zakresie korekty ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej itp. bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkownika.
 16. Redakcja serwisu (APLA) zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczonych przez użytkowników serwisu bez podania przyczyny.
 17. APLA zastrzega sobie prawo do dodawania i modyfikowania kolejnych punktów regulaminu.